فیلتر به اندازه
  • 100 X 160 سانتی متر
  • 100 X 170 سانتی متر
  • 100 X 190 سانتی متر
  • 100 X 270 سانتی متر
  • 100 X 280 سانتی متر
  • 100 X 290 سانتی متر
  • 100 X 300 سانتی متر
  • 100 X 310 سانتی متر
  • 100 X 320 سانتی متر
  • 100 X 380 سانتی متر
  • 100 X 390 سانتی متر
  • 100 X 480 سانتی متر
  • 100 X 490
  • 100 X 60
  • 110 X 220 سانتی متر
  • 110 X 280 سانتی متر
  • 110 X 290 سانتی متر
  • 110 X 300 سانتی متر
  • 110 X 380 سانتی متر
  • 120 X 150 سانتی متر
  • 120 X 170 سانتی متر
  • 120 X 180 سانتی متر
  • 120 X 190 سانتی متر
  • 120 X 200 سانتی متر
  • 130 X 170 سانتی متر
  • 130 X 180 سانتی متر
  • 130 X 190 سانتی متر
  • 130 X 200 سانتی متر
  • 135 X 195 سانتی متر
  • 135 X 200 سانتی متر
  • 135 X 70
  • 140 X 190 سانتی متر
  • 140 X 200 سانتی متر
  • 140 X 220 سانتی متر
  • 140 X 70
  • 150 X 180 سانتی متر
  • 150 X 190 سانتی متر
  • 150 X 200 سانتی متر
  • 150 X 230 سانتی متر
  • 150 X 250 سانتی متر
  • 150 X 260 سانتی متر
  • 150 X 80
  • 160 X 190 سانتی متر
  • 160 X 220 سانتی متر
  • 160 X 235 سانتی متر
  • 160 X 240 سانتی متر
  • 160 X 250 سانتی متر
  • 160 X 70
  • 160 X 80
  • 165 X 235 سانتی متر
  • 170 X 120
  • 170 X 225 سانتی متر
  • 170 X 235 سانتی متر
  • 170 X 240 سانتی متر
  • 170 X 250 سانتی متر
  • 170 X 260 سانتی متر
  • 175 X 230 سانتی متر
  • 180 X 240 سانتی متر
  • 180 X 250 سانتی متر
  • 180 X 270 سانتی متر
  • 180 X 280 سانتی متر
  • 190 X 250 سانتی متر
  • 190 X 270 سانتی متر
  • 190 X 300 سانتی متر
  • 200 X 280 سانتی متر
  • 200 X 300 سانتی متر
  • 210 X 300 سانتی متر
  • 210 X 310 سانتی متر
  • 230 X 310 سانتی متر
  • 250 X 360 سانتی متر
  • 36 X 36 سانتی متر
  • 40 x 40 CM
  • 40cm x 30cm
  • 40cm x 35cm
  • 45cm x 35cm
  • 45cm x 40cm
  • 50cm x 35cm
  • 50cm x 40cm
  • 55cm x 35cm
  • 55cm x 40cm
  • 60 X 100 سانتی متر
  • 68 X 132 سانتی متر
  • 70 X 120 سانتی متر
  • 70 X 140 سانتی متر
  • 70 X 240 سانتی متر
  • 70 X 250 سانتی متر
  • 70 X 380 سانتی متر
  • 75 X 130 سانتی متر
  • 80 X 100 سانتی متر
  • 80 X 120 سانتی متر
  • 80 X 130 سانتی متر
  • 80 X 135 سانتی متر
  • 80 X 140 سانتی متر
  • 80 X 150 سانتی متر
  • 80 X 200 سانتی متر
  • 80 X 230 سانتی متر
  • 80 X 290 سانتی متر
  • 80 X 300 سانتی متر
  • 80 x120 سانتی متر
  • 90 X 120 سانتی متر
  • 90 X 160 سانتی متر
  • 90 X 280 سانتی متر
  • 90 X 290 سانتی متر
  • 90 X 300 سانتی متر
  • 90 X 350 سانتی متر
  فیلتر با قیمت

    دونده سالن گلیم دست ساز Vintage

    990 kr - 1300 kr
    • بیش از 30 سال
    • پشم 100٪ اصل دستبند
    • مقاومت و دوام باورنکردنی
    • با دقت توسط متخصصان ما بافته شده است
    • هر قطعه منحصر به فرد است زیرا ساخته دست ساخته شده است

    مروری بر محصولات

    گزینه مورد نظر را انتخاب کنید