گالری الهام بخشی از عکس ها که تنظیمات مدرن و سنتی را با فرش های مدرن و شرقی نشان می دهد. الهام بگیرید و فرش مناسب خانه خود را پیدا کنید

اشپزخانه

سالن تلویزیون

اتاق نشیمن

محل غذاخوری

کریدور